خدمت

تست و کنترل کیفیت محصولات تولیدی

تست و کنترل کیفیت محصولات تولیدی

در صورت امکان، خوشحال می شویم که سطح غلتک را با آسیاب کردن آن برای شما تجدید کنیم. زبری های مختلف و برش های دقیق به منظور تولید بهترین سطح ممکن برای نیازهای شما امکان پذیر است. 

  • سنگ زنی مجدد پوشش های موجود
  • تولید سریع برنامه ریزی شده با هماهنگی امکان پذیر است
  • سنگ زنی هندسه های دقیق و ناهمواری با بالاترین استانداردها
  • بمباران کنترل شده CNC (محدب، مقعر) 
  • رسوب پهنای پوشش