وبلاگ

آسیب های لاستیک در چاپ

آسیب های لاستیک در چاپ

هنگامی که بر روی لاستیک جاخوردگی یا فرورفتگی ایجاد شود این لاستیک آسیب ندیده اما فشردگی الیاف زیرین فرورفتگی بسیارنامحسوس شده است. در این حالت اگر سطح لاستیک پاره نشده باشد امکان ترمیم و اصلاح لاستیک وجود دارد

 البته این در زمانیست که الیاف لاستیکی قابلیت و توان آن را داشته باشد که به حالت و ابعاد اصلی خودشان برگردند.برای برگشت الیاف به حالت اصلی میبایست لاستیک در حدود 24ساعت ویا حتی در برخی موارد بیشتر از 24ساعت در آب گذاشته شود و سپس برای خشک شدن لاستیک خواهیم دید که الیاف لاستیک به ابعاد اصلی خود بازگشته است.

اما اگر الیاف سطح لاستیک پاره شده باشد دیگر راهی برای تعمیر و یا ترمیم آن وجودندارد و در حقیقت این لاستیک نمیتواند در عمل چاپ مورد استفاده قرار گیرد ولی میتوان در پرفراژکاری از آن استفاده نمود.زیرا زمانی که میخواهیم با ماشین چاپ عمل پرفراژ انجام دهیم قطع به یقین به لاستیک آسیب میزند.پس بهتراست از لاستیک های معیوب برای این کار استفاده شود.

باید به خاطر داشته باشیم که استفاده از حلال های نامناسب برای شستشو باعث تورم سطح لاستیک گردیده و حتی موجب آسیب و خوردگی آن میشود. همچنین این حلال ها ممکن است بر کناره های لاستیک نفوذ کرده و از کناره های لاستیک اقدام به فرسایش انواع لاستیک بنماید.

 

0 نظر :

پیغام گذاشتن