وبلاگ

چاپ دیجیتال در برابر چاپ افست؛برتریها و کاستیها

چاپ دیجیتال در برابر چاپ افست؛برتریها و کاستیها

هنگامی که زمــان تصمیم گیری نهایی 
فرا میرســد که کــدام روش چــاپ اقتصادی اســت، طراح یا 
تصمیم گیرنده می بایســت توجه خود را به کیفیت، حجم کار، بودجه و 
برنامه زمانبندی معطوف کند.

در صنعت چاپ دو چهارچوب اصلی بیشــتر وجــود ندارد، چاپ 
دیجیتال و چاپ افســت متعارف که هر کدام برتری و کاســتیهای 
خاص خــود را دارد. قبــل از تصمیم نهایی میبایســت برتریها و 
کاستیهای هر دو روش سنجیده و با در نظر داشتن خواست خود از 
کار چاپی، تصمیم آگاهانه گرفته شود.

برتریها و کاستیهای چاپ دیجیتال


 برتریها: 
چاپ دیجیتال بطرز ناباورانهای ســریع اســت، به طوری که بــرای چاپ کارت 
شناســایی و کارهای چاپی با فرصت اندک بسیارمناسب است. چاپ افست رایج به 
دلیل تدارکات اولیه کندتر اســت. بنابراین توجه دقیق به زمانی که وجود دارد، در 
انتخاب روش چاپ اقتصادی تعیینکننده است. اگر فرصت کم و تنگ است، چاپ 
دیجیتال بهترین گزینه است و باید به سراغ سرویس دهندگان مشهور و دارندگان 
چاپ تصویرگذاری مستقیم DI (Imaging Direct )رفت.
هنگام انتخاب روش و انجام کارچاپی توجه به بودجه بسیارحایز اهمیت است. اگر حجم 
کار چاپی اندک باشد، چاپ دیجیتال به مراتب ارزانتر از چاپ افست است

اگر کار چاپی کم، در زمان کوتاه و محدودی مورد نیاز باشــد، میبایســت به 
سراغ چاپ دیجیتال رفت تا هم زمان و هم هزینه پایین بیاید. 
یکی از فواید کلیدی چاپ دیجیتال نمونهگیری دقیق از کار چاپی است. این 
نمونه میتواند با سرعت و هزینه کم تهیه شود، که با در دست داشتن این نمونه 
میتوان دقیقا آنچه که در نهایت چاپ میشود را پیشبینی کرد. 
یکی دیگر از دســتاوردهای باارزش و غیر قابــل انکار چاپ دیجیتال طراحی 
متن نوشــتاری، تصاویر و رنگ است که به دلخواه بدون درنگ، قابل تغییراست. 
چنانچه الزم باشــد در بخشهایی از کار چاپی متناســب با شرایط بازار محلی 
تغییراتی داده شود، چاپ دادههای متغیر بسیار آسان و به سرعت شدنی است. 

کاستیها: 
کاستیهای چاپ دیجیتال چیست؟ علیرغم پیشرفت 
پیوسته چاپ دیجیتال، کیفیت رنگ و انعطافپذیری 
چاپ افست متعارف از قبیل کاربرد متنوع کاغذ و مرکب 
و همچنین انطباق درجهبندی رنگ و مرکب )سیستم 
پانتون( را ندارد. چاپگرهای دیجیتال همان چهاررنگ را 
استفاده میکنند ولی در واقع آنها را شبیهسازی میکنند 
که قابل رقابت با چاپ افست نیست. 
یکی دیگراز کاســتیهای چاپگرهای دیجیتال این 
است که مرکب کامال جذب کاغذچاپ نمیشود، بدین 

معنی کــه ترکهایی دررنگ نزدیــک لبهها دیده 
میشــود که در مرحله پایانی چاپ خود را نشــان 
میدهد. در حالی که درچاپ افست متعارف چنین 
مشکلی بروز نمینماید. همچنین در چاپ افست که 
بسیار مهم است و باید بخاطر داشت، در تیراژ باالی 
چاپ هزینه چاپ به مراتب کمتر از چاپ دیجیتال میباشد.
با توجه به کیفیت برترچاپ افست وچاپ با تیراژ باال، چاپ افست گزینه بهتری نسبت به چاپ دیجیتال است. 

برتریها و کاستیهای چاپ افست متعارف


 برتریها:
برتریهای چاپ افســت متعارف روشــن اســت. زمانی که کیفیت تصویر مورد نظر باشد، بهترین کیفیت 
درچاپ گرافیکی دست یافتنی است، به ویژه اخیرا نیز فناوری )plate-to-computer CTP )که دقت و 
کیفیت چاپ افست را باالبرده، موجب ارتقا کیفیت بهترچاپ شده است.
همانطور که پیشــتر گفته شد، در مصرف مواد اولیه در چاپ افســت متعارف گزینههای بیشتری وجود دارد. 
بســیاری از کارهای گرافیکی نیاز به انواع کاغذهای غیرمعمول با اندازههای مختلف دارند، همچنین مرکبهای 
مخصوص و عملیات تکمیلی خاص دارند. از این رو اگر این موارد در کارهای چاپی مدنظر باشــد، حتما باید به 
سراغ چاپ افست رفت. برای جلوههای ویژه مانند وارنیش موضعی در چاپ افست کیفیت به مراتب باالتر است.
وقتی که در کارچاپی، کنترل کامل و دقت در رنگ مورد نیاز و برجسته باشد، ترکیب سیستم تطبیقی پانتون 
PMS و درجهبندی مرکب در چاپ افست امکانپذیر و چاپ افست بهترین گزینه است. فرآیند چهار رنگ اصلی 
مورد استفاده در چاپ دیجیتال به سادگی نمیتواند با چاپ افست رقابت کند.
اگر حجم کار چاپی گرافیکی زیاد باشد، چاپ افست متعارف نه تنها اقتصادی است بلکه میتواند سریعتر 
هم باشد. بیشترهزینهها و زمان در چاپ افست صرف آمادهسازی اولیه و آمادهسازی دستگاه چاپ میشود. 
بنابراین اگر حجم کار باال باشــد و آمادهســازیها انجام شود، قیمت واحد به شــدت پایین میآید و هزینه 
شمارگان اضافی نسبتا پایین است.  

کاستیها:
کاستیهای چاپ افست چیست؟ وقتی دستگاه چاپی برای کاری آماده سازی و دستگاه به چرخش درآمد، 
بســیار مشکل خواهد بود که برنامه کاری آنرا مطابق تغییر شرایط جدید، تغییرداد، 
در حالی که در مقایســه با چاپ دیجیتال که تغییــر برنامه کاری در زمان کوتاهی 
نسبتا آسان است، از نقاط ضعف چاپ افست میباشد. برای حجم کارچاپی کم، چاپ 
افســت درمقایسه باچاپ دیجیتال، هم کندتر و هم هزینهبر است. بنابراین همانطور که 
گفته شد، چاپ دیجیتال برای حجم کاری کم هم سریعتر و هم کمهزینهتر است. 
انتخاب روش چاپ اقتصادی، بســتگی به مالحظــات کیفیت، حجم تقاضا، بودجه 
وبرنامه زمانبندی دارد. یادآور میشــود که قبل از شــروع به چاپ میبایست کلیه 
انتظارات از چاپ به دقت بررســی و نهایتا تصمیمگیری شــود که کدام روش چاپی 
مناسبتر است

0 نظر :

پیغام گذاشتن